Ini Dia Daftar Fungsi Menu Yang ada di Corel Draw X3

 • Point curve tool: Untuk menggambar garis kurva lengkung dengan langkah simple
 • Interactive conector tool: Untuk menghubungkan satu objek dengan objek lain
 • Dimension tool: Untuk membuat garis dimensi dengan alat bantu untuk mengukur tinggi objek
 • Smart fiil tool: Untuk memberi warna pada objek tertutup dengan cepat. Tombol ini juga menghasilkan bentuk objek baru sesuai dengan bidang yang diberi warna
 • Smart drawing tool: Untuk menggambar garis bebas yang dapat dikenali dengan bentuk dasar objek dan selanjutnya akan dikonversi secara otomatis oleh CoreDRAW menjadi suatu bentuk objek tertentu.
 • Rectangle tool: Untuk menggambar objek persegi panjang atau bujur sangkar
 • 3 point rectangle tool: Untuk menggambar objek persegi empat atau bujur sangkar dengan tiga titik point
 • Ellipse tool: Untuk menggambar objek lingkaran
 • 3 point ellipse tool: Untuk membuat objek elips dengan tiga titik point
 • Polygon tool: Untuk membuat objek polygon
 • Star tool: Untuk menggambar objek bentuk bintang
 • Complex star tool: Untuk menggambar objek bintang yang lebih komplek dibanding hasil Star Tool
 • Graph paper tool: Untuk membuat kertas grafik atau table
 • Spiral tool: Untuk menggambar objek bentuk spiral
 • Basic shape: Untuk menggambar bentuk objek yang telah disediakan CorelDRAW X3
 • Arrow shapes: Untuk menggambar berbagai variasi bentuk objek anak panah
 • Flow chart shapes: Untuk menggamabar berbagai variasi bentuk objek diagram alur yang telah disediakan CorelDRAW X3
 • Banner shapes: Untuk menggambar berbagai bentuk baner yang telah disediakan
 • Callout shapes: Untuk menggambar berbagai variasi bentuk objek untuk teks keterangan gambar
 • Text tool: Untuk mengetik teks di dalam lembar kerja.
 • Interactive blend tool: Untuk membaurkan dua objek atau lebih
 • Interactive contour tool: Untuk membuat garis – garis kontour objek
 • Interactive distortion tool: Untuk mendistorsi objek seolah – olah objek mendapat gesekan atau tekanan dari objek yang lain
 • Interactive drop shadow tool: Untuk memberi efek bayangan pada objek
 • Interactive envelope tool: Untuk melipat/mengubah bentuk objek dengan car menggeser handle
 • Interactive extrude tool: Untuk mengubah objek menjadi 3 dimensi
 • Interactive transparency tool: Untuk membuat warna objek menjadi transparan
 • Eyedropper tool: Untuk mengambil warna dari objek tertentu
 • Paintbucket tool: Untuk mewarnai sebuah objek setelah mengambil warna dari objek lain menggunakan eyedropper tool
 • Outline tool: Untuk mengatur pembuatan garis outline. Tombol ini mempunyai pilihan tombol lain yang berfungsi untuk mewarnai dan mengubah ukuran objek garis
 • Fill tool: Untuk mewarnai bidang objek. Tombol ini mempunyai pilihan tombol lain yang berfungsi untuk mengisi atau menghapus warna bidang objek
 • Interactive fill tool: Untuk mewarnai bidang objek dengan berbagai macam pilihan warna
 • Interactive mesh fill tool: Untuk memecah warna dalam sebuah objek