Pengertian Dasar Negara

Pengertian Dasar Negara – Dasar negara dapat diartikan sebagai landasan bagi suatu negara dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupannya. Tidak hanya digunakan oleh pemerintah, dasar negara juga hendaknya dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat negara tersebut.

Mengenal Manfaat Dasar Negara Pancasila Bagi Indonesia

Manfaat Dasar Negara Pancasila

Dikutip dari buku “Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara” oleh Ronto, berikut manfaat dasar negara Pancasila bagi Indonesia.

 1. Sebagai ideologi negara – Dasar negara bermanfaat agar sebuah negara bisa mencapai tujuan dan cita-cita bangsa secara bersama-sama. Caranya adalah dengan mewujudkan keadilan dan kemakmuran sesuai dengan nilai yang terkandung dalam dasar negara Pancasila.
 2. Mengatur penyelenggaraan negara – Pancasila sebagai dasar negara bisa mengatur penyelenggaraan pemerintahan Indonesia dengan tujuan agar mencapai cita-cita bangsa.
 3. Menguatkan kepribadian bangsa – Dalam hal ini diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Sikap mental setiap bangsa tentu memiliki ciri khas yang membedakan dengan negara lain. Ciri khas inilah yang menguatkan kepribadian bangsa.
 4. Menjadi pandangan hidup bangsa – Dasar negara Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki dan bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai yang dimiliki ini menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia.
 5. Sebagai sumber hukum – Tak hanya bisa mengatur penyelenggaraan negara, sebuah dasar negara Pancasila juga bisa menjadi sumber hukum.

Sumber tertib hukum Republik Indonesia adalah pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia.

Cita-cita yang dimaksud meliputi cita-cita mengenai kemerdekaan individu, bangsa, perikemanusiaan, keadilan sosial, dan perdamaian nasional.

 • Apa yang dimaksud dengan pengertian dasar negara? – Dasar negara adalah landasan yang dimiliki sebuah negara untuk mempertahankan kedaulatan dan mencapai tujuan negara bersama.
 • Apa pengertian dasar negara? – landasan dalam suatu negara guna menjalankan dan melaksanakan kehidupan bermasyarakat di berbagai bidang dasar negara juga bermakna sebagai pedoman dasar dan cita cita bangsa dalam mengatur kehidupan ketatanegaraan yang mencakup segala kehidupan bermasyarakat.

Nilai-nilai yang dimiliki ini menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia:

 • Nilai dan jiwa ketuhanan-keagamaan
 • Nilai dan jiwa kemanusiaan
 • Nilai dan jiwa persatuan
 • Nilai dan jiwa kerakyatan-demokrasi
 • Nilai dan jiwa keadilan sosial

Arti penting pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila adalah nilai yang mendasar untuk dijadikan pedoman peraturan dan dasar dari norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia.

Demikian juga dalam pandangan hidup, Pancasila sebagai dasar negara sudah tertuang dalam setiap sila Pancasila. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan saling memiliki keterkaitan antarsila.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sila pertama dan utama yang mendasari keempat sila lainnya. Begitu juga sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima.

Semua sila-sila tersebut saling bersinergi dan membentuk satu kesatuan sehingga Bangsa Indonesia ini tetap berdiri kukuh seperti harapan pejuang para pendiri negara terdahulu.