Sony Ericsson G502i

Check Also

Sony Ericsson K770i